Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.

Ngành máy và thiết bị công nghệ hóa học

NGÀNH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

(HỆ ĐẠI HỌC)

Kiến thức

- Kiến thức chung: có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Kiến thức chuyên ngành: có kiến thức nến tảng các môn chuyên sâu về khoa học cơ bản như: hình học họa hình, dung sai và kỹ thuật đo, cơ kỹ thuật, vật liệu học ngành hóa, các phần tự chọn về điện và điện tử, cơ sở thiết kế chế tạo thiết bị thực phẩm và môi trường, cơ sở công nghệ chế tạo máy, kỹ thuật nhiệt, quá trình và thiết bị cơ học, tin học ứng dụng, kỹ thuật đo lường và tự động hóa trong công nghệ hóa học, thực phẩm, môi trường; anh văn chuyên ngành, an toàn lao động ngành máy và thiết bị hóa chất. Các quá trình và thiết bị cơ bản trong công nghệ hóa học, thực phẩm, môi trưởng; cơ sở thiết kế, chế tạo máy và thiết bị hóa chất, thực phẩm, môi trường; quá trình và thiết bị cơ học, truyền nhiệt, truyền khối; quá trình thiết bị trong công nghệ môi trường, kỹ thuật sấy, kỹ thuật đường ống và phụ kiện; kỹ thuật phản ứng; mô hình hóa và điều khiển quá trình;

- Sinh viên phải học một số môn tự chọn theo chuyên ngành để hoàn thiện chương trình phải hoàn thành đồ án học phần và thực tập tốt nghiệp, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, với các đề tài liên quan tới giải quyết các vấn đề có tính thực tiễn.

Kỹ năng

- Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt vận hành, bảo trì sửa chữa các máy và thiết bị trong các nhà máy Hóa- Thực phẩm- Sinh học, hệ thống thiết bị xử lý môi trường.

- Phân tích xử lý một cách có hệ thống các sự cố như hư hỏng thiết bị và máy trong các công ty khi có sự cố.

- Tổ chức, triển khai thực hiện và chuyển giao công nghệ.

- Quản lý sản xuất, kinh doanh, lập dự án.

- Giao tiếp và làm việc nhóm.

- Chủ trì hoặc tham gia các đề tài liên quan tới chuyên môn ngành máy thiết bị.

- Trình độ C hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về tiếng Anh.

- Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân;

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

- Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Các công ty, nhà máy sản xuất các sản phẩm Hóa chất, Thực phẩm, khu xử lý chất thải công nghiệp;

- Tham gia quản lý môi trường và xử lý môi trường ở các huyện, tỉnh, thành phố và các khu công nghiệp.

- Công ty, xí nghiệp, nhà máy chế tạo thiết bị ứng dụng cho các ngành Hóa chất, Thực phẩm và Môi trường.

- Công ty mua bán, chuyển giao thiết bị công nghệ

- Công ty thiết kế chế tạo máy và thiết bị mới, cải tiến sửa chữa thiết bị cũ.

- Viện, Trung tâm nghiên cứu qui trình công nghệ mới trong lĩnh vực Hóa- Thực phẩm- Sinh học và môi trường.

- Khả năng tham gia công tác giảng dạy lý thuyết và thực hành ở một số trường Đại học, cao đẳng và trung học.


NGÀNH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

(HỆ CAO ĐẲNG)

Kiến thức

- Kiến thức chung: có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Kiến thức chuyên ngành: có kiến thức nến tảng các môn chuyên sâu về khoa học cơ bản như: hình học họa hình, dung sai và kỹ thuật đo, cơ kỹ thuật, vật liệu học ngành hóa, các phần tự chọn về điện và điện tử, cơ sở thiết kế chế tạo thiết bị thực phẩm và môi trường, kỹ thuật nhiệt, quá trình và thiết bị cơ học, tin học ứng dụng, kỹ thuật đo lường và tự động hóa trong công nghệ hóa học, thực phẩm, môi trường; anh văn chuyên ngành, an toàn lao động ngành máy và thiết bị hóa chất. Các quá trình và thiết bị cơ bản trong công nghệ hóa học, thực phẩm, môi trưởng; cơ sở thiết kế, chế tạo máy và thiết bị hóa chất, thực phẩm, môi trường; quá trình và thiết bị cơ học, truyền nhiệt, truyền khối; kỹ thuật sấy, kỹ thuật đường ống và phụ kiện;

- Sinh viên phải học một số môn tự chọn theo chuyên ngành để hoàn thiện chương trình phải hoàn thành đồ án học phần và thực tập tốt nghiệp, hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, với các đề tài liên quan tới giải quyết các vấn đề có tính thực tiễn.

Kỹ năng

- Tính toán, thiết kế, chế tạo, lắp đặt vận hành, bảo trì sửa chữa các máy và thiết bị trong các nhà máy Hóa- Thực phẩm- Sinh học, hệ thống thiết bị xử lý môi trường.

- Phân tích xử lý một cách có hệ thống các sự cố như hư hỏng thiết bị và máy trong các công ty khi có sự cố thông thường.

- Tham gia thực hiện chuyển giao công nghệ.

- Quản lý sản xuất, kinh doanh.

- Giao tiếp và làm việc nhóm.

- Tham gia các đề tài liên quan tới chuyên môn ngành máy thiết bị.

- Trình độ B hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về tiếng Anh.

- Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân;

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

- Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Các công ty, nhà máy sản xuất các sản phẩm Hóa chất, Thực phẩm, khu xử lý chất thải công nghiệp;

- Tham gia quản lý môi trường và xử lý môi trường ở các huyện, tỉnh, thành phố và các khu công nghiệp.

- Công ty, xí nghiệp, nhà máy chế tạo thiết bị ứng dụng cho các ngành Hóa chất, Thực phẩm và Môi trường.

- Công ty mua bán, chuyển giao thiết bị công nghệ.

- Khả năng tham gia công tác giảng dạy lý thuyết và thực hành ở một số trường Cao đẳng và trung học.


NGÀNH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

(HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ)

Kiến thức

- Kiến thức chung: có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

- Kiến thức chuyên ngành: có kiến thức nến tảng các môn chuyên sâu về khoa học cơ bản như: hình học họa hình, dung sai và kỹ thuật đo, vật liệu học ngành hóa, các phần tự chọn về điện và điện tử, cơ sở thiết kế chế tạo thiết bị thực phẩm và môi trường, kỹ thuật nhiệt, quá trình và thiết bị cơ học, tin học ứng dụng, kỹ thuật đo lường và tự động hóa trong công nghệ hóa học, thực phẩm, môi trường; anh văn chuyên ngành, an toàn lao động ngành máy và thiết bị hóa chất. Các quá trình và thiết bị cơ bản trong công nghệ hóa học, thực phẩm, môi trưởng; cơ sở thiết kế, chế tạo máy và thiết bị hóa chất, thực phẩm, môi trường; quá trình và thiết bị cơ học, truyền nhiệt, truyền khối; quá trình thiết bị trong công nghệ môi trường, kỹ thuật sấy.

- Sinh viên phải học một số môn tự chọn theo chuyên ngành để hoàn thiện chương trình phải hoàn thành đồ án học phần và thực tập tốt nghiệp. Thi tốt nghiệp các môn chính trị, cơ sở và chuyên ngành.

Kỹ năng

- Tính toán, chế tạo, lắp đặt vận hành, bảo trì sửa chữa các máy và thiết bị trong các nhà máy Hóa-Thực phẩm- Sinh học, hệ thống thiết bị xử lý môi trường.

- Phân tích xử lý một cách có hệ thống các sự cố như hư hỏng thiết bị và máy trong các công ty khi có sự cố thông thường.

- Tham gia thực hiện chuyển giao công nghệ.

- Quản lý sản xuất, kinh doanh.

- Giao tiếp và làm việc nhóm.

- Trình độ B hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương về tiếng Anh.

- Đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

Thái độ

- Có ý thức trách nhiệm công dân;

- Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;

- Có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp

- Các công ty, nhà máy sản xuất các sản phẩm Hóa chất, Thực phẩm, khu xử lý chất thải công nghiệp;

- Tham gia quản lý môi trường và xử lý môi trường ở các huyện, tỉnh, thành phố và các khu công nghiệp.

- Công ty, xí nghiệp, nhà máy chế tạo thiết bị ứng dụng cho các ngành Hóa chất, Thực phẩm và Môi trường.

- Công ty mua bán, chuyển giao thiết bị công nghệ.

- Khả năng tham gia công tác giảng dạy lý thuyết và thực hành ở một số trường Cao đẳng và trung học.

0283985191702839851917
Tắt [X]