Tuyển sinh: Điện thoại liên hệ:.:: 028 3985 1932 - 028 3985 1917 - 028 3895 5858 ::.
Truong DH Cong Nghiep Tp.HCM

Ngành đào tạo     : Kinh doanh thương mại
Trình độ đào tạo : Đại học 
Tên tiếng Anh     : Commercial Business Management

Kiến thức:

 • Chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh thương mại, nhằm cung cấp đầy đủ những kiến thức về:
  Kiến thức chung: có hiểu biết về Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa   Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
 • Sản xuất- kinh doanh thuộc môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế, giúp sinh viên hiểu về kinh doanh thương mại (xuất- nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, giao nhận, vận tải và bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế…) có khả năng đàm phán và giao tiếp ở các nền văn hóa khác nhau, nhận biết những cơ hội và thách thức trong kinh doanh thương mại, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý khách hàng, kỹ thuật tiếp thị, hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về thuơng mại, chính sách thương mại của các nước trên thế giới. Kiến thức tập trung vào việc quản lý doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh thương mại. Những kiến thức này cung cấp cho sinh viên tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng trong thực tiễn khi đi thực tập và sau khi ra trường.
 • Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ Anh ngữ FCE (B1) theo tiêu chuẩn châu Âu hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ A về tin học ứng dụng.

Kỹ năng:

 • Tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học từng môn chuyên ngành, nâng cao kỹ năng quản lý và kinh doanh thương mại; nghiên cứu về cung cầu, đề ra các chính        sách, hoạch định và phát triển ngành sản xuất- kinh doanh trong xu thế hội nhập quốc tế.
 • Lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án.
 • Phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nãy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.
 • Giao tiếp tiếng Anh ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn.
 • Nghiên cứu khoa học về các vấn đề chuyên môn.
 • Sử dụng tốt phần mềm cho chuyên ngành và ứng dụng như Excel, Assces, Word.
 • Giao tiếp xã hội và trong kinh doanh thương mại (đàm phán, soạn thảo văn bản, diễn thuyết…), làm việc theo nhóm.

Thái độ:

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp.
 • Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

 • Các vị trí có thể làm việc như: cán bộ, nhân viên các bộ phận trong một doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh (công ty- doanh nghiệp sản xuất, gia công và kinh doanh xuất- nhập khẩu, giao nhận- vận tải ngoại thương, bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng…), Khu kinh tế, khu công nghiệp, cơ quan quản lý công nghiệp và thương mại (Sở Công- Thương, Ban Quản lý khu công nghiệp…), các cơ quan đào tạo và nghiên cứu…với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành- quản lý.

Trình độ đào tạo : Cao đẳng
Ngành đào tạo     : Kinh doanh thương mại   Mã ngành: 51340121
Tên tiếng Anh     : Commercial Business Management

Kiến thức:

 • Kiến thức chung: có hiểu biết về Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa   Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;
 • Sản xuất- kinh doanh thuộc môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Giúp sinh viên hiểu về kinh doanh quốc tế (xuất- nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, giao nhận, vận tải và bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế…) có khả năng đàm phán và giao tiếp ở các nền văn hóa khác nhau, nhận biết những cơ hội và thách thức trong kinh doanh quốc tế, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý khách hàng, kỹ thuật tiếp thị. Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về thuơng mại, chính sách thương mại của các nước trên thế giới. Kiến thức tập trung vào việc quản lý doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh quốc tế và nội địa. Những kiến thức này cung cấp cho sinh viên tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng trong thực tiễn khi đi thực tập và sau khi ra trường;
 • Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ C về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

Kỹ năng:

 • Tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học từng môn chuyên ngành, nâng cao kỹ năng quản lý và kinh doanh quốc tế; nghiên cứu về cung cầu, đề ra các chính sách, hoạch định và phát triển ngành sản xuất- kinh doanh trong xu thế hội nhập quốc tế;
 • Lập và thẩm định các dự án đầu tư hay quyết định tài trợ dự án;
 • Phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nãy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo;
 • Giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn;
 • Nghiên cứu khoa học về các vấn đề chuyên môn;
 • Sử dụng tốt phần mềm cho chuyên ngành và ứng dụng như Excel, Assces, Word;
 • Giao tiếp xã hội và trong kinh doanh (đàm phán, soạn thảo văn bản, diễn thuyết…), làm việc theo nhóm.

Thái độ:

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

 • Các vị trí có thể làm việc như: cán bộ, nhân viên các bộ phận trong một doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh ( công ty- doanh nghiệp sản xuất, gia công và kinh doanh xuất- nhập khẩu, giao nhận- vận tải ngoại thương, bảo hiểm phi nhân thọ, ngân hàng…), Khu kinh tế, khu công nghiệp, cơ quan quản lý công nghiệp và thương mại (Sở Công- Thương, Ban Quản lý khu công nghiệp…), các cơ quan nghiên cứu…với vai trò là người thực hiện trực tiếp hay người điều hành- quản lý.

Ngành đào tạo     : Kinh doanh thương mại
Trình độ đào tạo : Trung cấp
Tên tiếng Anh     : Commercial Business Management

Kiến thức:

 • Kiến thức chung: có hiểu biết về Chính trị cơ bản, Pháp luật đại cương, Luật du lịch Việt Nam;
 • Sản xuất- kinh doanh thuộc môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Giúp học sinh hiểu về kinh doanh thương mại (xuất- nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, giao nhận, vận tải và bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế…) có khả năng đàm phán và giao tiếp ở các nền văn hóa khác nhau, nhận biết những cơ hội và thách thức trong kinh doanh quốc tế, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý khách hàng, kỹ thuật tiếp thị. Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về thuơng mại, chính sách thương mại của các nước trên thế giới. Kiến thức tập trung vào việc quản lý doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh quốc tế và nội địa. Những kiến thức này cung cấp cho học sinh tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng trong thực tiễn khi đi thực tập và sau khi ra trường.
 • Kiến thức bổ trợ: đạt trình độ B về tiếng Anh hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương; đạt trình độ A về tin học ứng dụng.

Kỹ năng:

 • Tiếp cận thực tế ngay trong quá trình học từng môn chuyên ngành, nâng cao kỹ năng quản lý và kinh doanh quốc tế; nghiên cứu về cung cầu, đề ra các chính sách, hoạch định và phát triển ngành sản xuất- kinh doanh trong xu thế hội nhập quốc tế;
 • Phương pháp làm việc khoa học, biết phân tích và giải quyết các vấn đề nãy sinh trong thực tiễn ngành kinh tế, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo;
 • Giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn;
 • Sử dụng tốt phần mềm cho chuyên ngành và ứng dụng như Excel, Assces, Word;
 • Giao tiếp xã hội và trong kinh doanh (đàm phán bán, soạn thảo văn bản, diễn thuyết…), làm việc theo nhóm.

Thái độ:

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội qui của cơ quan, doanh nghiệp;
 • Ý thức cộng đồng và tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân, làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

 • Các vị trí có thể làm việc như: cán bộ, nhân viên các bộ phận trong một doanh nghiệp du lịch ( công ty- doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, khu vui chơi giải trí liên hợp…), với vai trò là người thực hiện trực tiếp.
Chương trình khung đào tạo:
- Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành(trung cấp; cao đẳng nghề; cao đẳng chính quy; đại học)
- Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống(trung cấp ; cao đẳng nghề ; cao đẳng chính quy; đại học)
- Kinh doanh Quốc tế (cao đẳng nghề; cao đẳng chính quy; đại học)
- Kinh doanh thương mại(trung cấp; cao đẳng nghề; cao đẳng chính quy ; đại học)
- Quản trị khách sạn(trung cấp; cao đẳng nghề; cao đẳng chính quy; đại học)
- Thương mại điện tử(đại học )
 
 
Tắt [X]