Chức năng chính

Anh Văn A1, A2, Anh Văn 1

Kết quả và lịch thi

Lịch học và danh sách lớp

Thông báo đã có chứng chỉ bảng điểm TOEIC thi ngày 15.10.2017  (26-10-2017)
                                                Thông báo

 

Đã có chứng chỉ bảng điểm TOEIC thi ngày 15.10.2017

SV đến nhận mang theo: Chứng minh nhân dân gốc